1. מבוא

· מפלגת ישראל ביתנו (להלן: "בעלת האתר" או "המפלגה"), המפעילה את אתר ישראל ביתנו בכתובת https://beytenu.org.il/ ) להלן: "האתר") מכבדת את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש"").) בעלת האתר מפרסמת  את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא  מתחייבת  כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.

· מטרת המדיניות כאמור היא להסביר מהם כללי בעלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת  בעלת האתר במידע הנמסר לה על ידי הגולש או הנאסף על ידה במסגרת שימוש הגולש באתר.

2. המידע הנאסף ודרכי איסופו

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:

· מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת ההתפקדות למפלגה (לכשתתאפשר התפקדות כזו, רישום לאירועים וכיו"ב) – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר השם המלא, מספר תעודת הזהות של הגולש כתובת הגולש.

· מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים,  דהינו  מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, סרטונים בהם צפית, העמודים שבהם עיינת וכן הלאה כל זאת לצרכים סטטיסטיים.

3. רישום למפלגה

ככל שתבקש להתפקד למפלגה וכאשר יתאפשר לבצע זאת, תידרש למסור את פרטיך האישיים בעת רישום לאתר, בעלת האתר תבקשו ממך רק את המידע הנחוץ לצורך התפקדות הנדרש בהתאם לדין או רישום לאירוע, התנדבות, פעילות מפלגתית וכיו"ב.

4. מאגר המידע

הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר ובאחריותם.

5. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

·  יצירת קשר עם הבוחר לטובת עדכונים שוטפים ו/או הזמנות לאירועים, הזמנה להתנדב, ליטול חלק ביוזמות של המפלגה ו/או הסיעה בכנסת כפי שהמפלגה מיוצגת על ידה.

·  שימוש תקין בשירותים השונים באתר.

6. דיוור ישיר

· בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ומסרונים בענייני המפלגה השונים.

· בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת מסרים מהמפלגה וזאת באמצעות השבת הודעת הסרה או בקשה להסרת שמך ממאגר המידע של המפלגה בפניה לדוא"ל [email protected] שים לב קיימת חובה לשלוח הודעה מפורשת על הסרת שמך ממאגרי המידע של בעלת האתר.

· בעלת האתר לא תימסור את פרטיך לגורמים שלישיים ללא אישורך המפורש, למעט במידה והיא נדרשת לעשות זאת על פי דין.

7. מסירת מידע לצד ג'

·  למרות האמור לעיל, בעלת האתר תעביר את פרטיך לצד שלישי והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר במקרים הבאים:

·  במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.

·  במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

·  במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

·  בעת שהמפלגה תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או בפעילויות משותפות למפלגה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך בלבד.

·  אם המפלגה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת גוף אחר - או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8. קבצי  Cookie

· האתר עושה שימוש ב"עוגיות" ( Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין.

· דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע משימוש ב- Cookies. ככל שאתה מבקש למנוע שימוש ב Cookies אתה יכול לעשות זאת באמצעות הטכנולוגיה הנמצאת בדפדפן אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9. אבטחת מידע

בעלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אלא שלמרות מאמצי בעלת האתר לצמצם ולהימנע מסיכון לחדירה לאתר לא מורשית היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

לעניין תהליך התפקדות באתר, הרינו לעדכן כי פרטי כרטיס האשראי של המתפקד נשמרים בחברת הסליקה בלבד. המפלגה מתחייבת שלא להעביר כל פרט בנוגע לאופן התשלום, סכום התשלום, פרטי המשלם ו/או המתפקד לצד ג׳.

10. זכות לעיין במידע

· על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

· פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא"ל לכתובת הדוא"ל [email protected] .

· בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

בעלת האתר רשאית לבצע שינויים במדיניות האתר בכל עת.

12. התפקדות ותרומות

· מדיניות ביטול עסקה

  • תשלום בעבור התפקדות ו/או תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצוען.
  • יש לפנות בכתב באמצעות הדוא"ל לכתובת [email protected] עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי + שם תורם / מתפקד + תאריך ושעת ביצוע העסקה.

· אחריות החברה 

  • מפלגת ישראל ביתנו ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא בגין תהליך התרומה ו/או התפקדות.
  • המפלגה אינה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה (כגון: משלוח בדואר של כרטיס התפקדות).

 

 

הרשמה לרשימת תפוצה